پایش

در هر مرکز تحقیقاتی اعم از دانشگاه یا پژوهشگاه ، تحقیقات متعددی با  موضوعات متنوع صورت می گیرد این پژوهش ها می تواند به انتخاب پژوهشگر بر روی یک موضوع آزاد صورت گیرد و یا ممکن است تحقیقات در جهت موضوعات تعیین شده ای صورت گیرد که از سوی مرکز تحقیقاتی مهم تلقی می شود و پرداختن به آن برای آن مرکز در اولویت قرار دارد.

پایش

تحقیق و پژوهش را در راستای اهداف و سیاست های تعیین شده سوق دهید! در هر مرکز تحقیقاتی اعم از دانشگاه یا پژوهشگاه ، تحقیقات متعددی با موضوعات متنوع صورت می گیرد این پژوهش ها می تواند به انتخاب پژوهشگر بر روی یک موضوع آزاد صورت گیرد و یا ممکن است تحقیقات در جهت موضوعات تعیین شده ای صورت گیرد که از سوی مرکز تحقیقاتی مهم تلقی می شود و پرداختن به آن برای آن مرکز در اولویت قرار دارد. لذا اگر شما برای پژوهش، سیاست های خاصی دارید تا با آن سیاست، تحقیق و پژوهش را در راستای اهدافی تعیین شده سوق دهید، یا اینکه به پژوهشگرانی که در راستای اهداف تعیین شده حرکت و تحقیق می کنند امتیازهای ویژه و یا پاداش می دهید، سیستم پایش پژوهشیار این امکان را جهت مدیریت این فرآیند برای شما فراهم می سازد.

امکانات سیستم پایش

  • تعریف اهداف و سیاست های خود در قالب سرفصل
  • تعریف تعداد نامحدودی زیرشاخه برای اهداف و سرفصل های خود
  • قابلیت گزارش گیری و رهگیری اهداف و سیاست های خود
  • انتساب امتیاز خاص به هر سرفصل و سیاست های خاص
  • تعیین آزاد گذاشتن انتخاب موضوع یک پژوهش یا محدود کردن سرفصل های آن
  • تعیین مهلت زمان برای برخی از سرفصل ها و یا زیرشاخه های یک تحقیق
  • امکان رصد آنلاین فعالیت ها و گزارش گیری و مشاهده پژوهش های انجام شده

با ما در تماس باشید

کارشناسان ما جهت برگزاری جلسه پرزنت و یا مشاوره خرید سامانه شما را راهنمایی می کنند