کارنامه پژوهشی

اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کلیه مراکز تحقیقاتی در طول یک سال به واسطه فعالیت های پژوهشی متعددی که انجام می دهند سوابق پژوهشی بسیاری را در رزومه علمی خود ثبت می کنند این سوابق در cv اعضای هیئت علمی ثبت می گردد. کارنامه پژوهشیار امکانات جامع تری را جهت بررسی فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی و مدیریت این فرآیند فراهم آورده است.

کارنامه پژوهشیار

اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کلیه مراکز تحقیقاتی در طول یک سال به واسطه فعالیت های پژوهشی متعددی که انجام می دهند سوابق پژوهشی بسیاری را در رزومه علمی خود ثبت می کنند این سوابق در cv اعضای هیئت علمی ثبت می گردد. کارنامه پژوهشیار امکانات جامع تری را جهت بررسی فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی و مدیریت این فرآیند فراهم آورده است. کارنامه پژوهشیار این امکان را فراهم می آورد تا پژوهشگران تا هر فعالیت پژوهشی که شما تعیین می کنید را تکمیل نمایند و سپس بر اساس الگوریتم شما به آن فعالیت ها امتیاز تعلق گیرد. امتیازها توسط سامانه پژوهشیار به صورت خودکار و بر اساس فرمول امتیازی شما محاسبه می شود و به صورت آنلاین توسط پژوهشگران قابل مشاهده است.

امکانات سیستم کارنامه

 • قابلیت تعریف فعالیت های مورد نیاز خود برای پژوهشگران
 • تنظیم امتیاز هر فعالیت بر اساس فرمول ها و آیین نامه ها
 • محاسبه آنلاین و خودکار امتیازها.
 • مشاهده عملکرد و امتیاز فعالیت ها برای پژوهشگران و مدیران و مقایسه عملکرد خود در سطوح مختلف
 • مشاهده و گزارش گیری آنلاین در بازه های زمانی دلخواه
 • مشاهده و مقایسه امتیاز و عملکرد به تفکیک سطوح مختلف
 • استفاده از کارنامه برای محاسبه گرنت پژوهشی (پژوهانه)
 • استفاده از ثبت فعالیت ها در CV پژوهشگران
 • مشاهده آنلاین فعالیت های پژوهشی یک پژوهشگر
 • مشاهده فعالیت های پژوهشی به تفکیک در کارنامه
 • امکان گرفتن خروجی از فعالیت های ثبت شده به تفکیک هر آیتم و امتیازات آن
 • و…

با ما در تماس باشید

کارشناسان ما جهت برگزاری جلسه پرزنت و یا مشاوره خرید سامانه شما را راهنمایی می کنند