فرم ساز

جهت تغيير در محتوای فرم های مربوط به طرح ها، پايان نامه ها و ساير قسمت های سامانه از آن استفاده می شود. با استفاده از اين امكان، راهبر سيستم می تواند كليه فيلدهای اطلاعاتی سامانه را به روز كرده و عناوين آن ها و همچنين اجباری بودن و يا نبودن آن ها و اين كه يك فيلد در سامانه استفاده بشود يا نشود را مشخص كند. وجود فيلدهای رزرو در اين سيستم و همچنين طراح ظاهری كاملا بصری باعث شده كه مدير سيستم به راحتي بتواند سامانه را در هر زمان كه لازم باشد، بدون نياز به استفاده از واحد پشتيبانی شركت، به روز كند.

لايه ساز

جهت طراحی لايه های كاری كل سامانه به گونه ای كه راهبر سيستم بتواند سامانه را پيكر بندی كند. سامانه می تواند دارای لايه كار كاربری متعددی باشد كه اين لايه ها در فرايند گردش اطلاعات تاثير گذار بوده و می توانند در هر يك از سيستم های نرم افزار استفاده شوند. در اين حالت، راهبر سيستم می تواند با تدوين لايه های مختلف در سامانه همچون لايه كارشناسی ، داوری ، نظارت و ساير لايه ها در سامانه و تعريف ماژول های موجود در آن ها، اقدام به تدوين يك گره پردازش اطلاعات در فرايند سامانه نمايد. چنين گزينه ای باعث می شود تا مديريت پژوهشیبتواند با خيال راحت فرايند هاي مورد نياز خود را بدون نياز به اعمال هزينه های نرم افزاریي، در سامانه پياده سازی كند.


گزارش ساز

جهت طراحی گزارشاتی كه در سامانه مورد نياز است . اين گزارش ساز با تعيين ساختار سيستم به راحتی می تواند كليه گزارشات سيستمی را پياده كند. تفاوت گزارش ساز پژوهشيار با ساير سامانه ها در اين است كه اين ماژول به كاربر امكان اين را می دهد كه  فرم های گزارش گيری، برای خود سامانه تهيه شود. در اين حالت راهبر سيستم پس از تدوين ارتباطات بين جداول اطلاعاتی می تواند المانهای ورودی در گزارش را مشخص كرده و المانهایي خروجی را نيز مشخص كند. كاربر سامانه می تواند با دادن اطلاعات مورد نياز به فرم اطلاعاتی تدوين شده توسط راهبر سيستم ، اقدام به گزارش گيری در سامانه نمايد.

گواهي ساز

در كليه سامانه ها، فرم ها و گواهی هايی وجود دارد كه دايما نياز است در سامانه به روز شده و يا اضافه شوند. اين گواهی ها بايد توسط راهبر سيستم قابل ويرايش باشند. به لطف اين ماژول در سامانه ، راهبر سيستم می تواند، گواهی های مختلف موجود در سامانه را تدوين كرده و آن را به صورت كاملا بصری طراحی كرده و در محل مورد نظر آن را فعال كند. گواهی هایی كه در فرايند كارگاه ها ، مقالات و ساير سيستم ها می باشد از جمله اين موارد هستند.


روند ساز

توسط اين زير سيستم می توانيد كليه روند های موجود در سامانه را بررسی و پیگيری كرده و با تغيير در ساختار معاونت پژوهشی آن را در سامانه اعمال نماييد. توجه داشته باشيد هر يك از زير سيستم ها همچون طرح ها ، پايان نامه ها ، مقالات و ساير المان ها در سامانه كه جزو زير سيستم های سامانه هستند ، می توانند دارای روندی مشخص باشند كه توسط زير سيستم روندساز قابل تدوين و تغيير هستند. بطور مثال می توان برای زير سيستم طرح ها تعيين كرد كه پس از ثبت طرح توسط كاربر و ارسال آن ، به دانشكده، گروه يا دانشگاه ارسال شده همچنین دارای چه گردش اطلاعاتی باشد.

نمودارساز

توسط این زیر سیستم شما می توانید برای گزارشاتی که در سیستم تهیه می شود نمودارهای زیبایی تهیه کرده و گزارشات تهیه شده در سامانه را به شکل بصری نمایش دهید. در این زیر سیستم می توانید از مدلهای مختلف نمودارها استفاده کرده و به شکل زیبایی نمودارها را در سامانه برای کاربران در سطوح مختلف تهیه کنید.