شوراهای پژوهشی

 

در دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی به ازای المانهایی همچون طرح های تحقیقاتی، پایان نامه ها و سایر زیر سیستم ها ممكن است شوراهای متفاوت با اعضای متفاوتی وجود داشته باشد.

شوراهای پژوهشی

در دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی به ازای المانهایی همچون طرح های تحقیقاتی، پایان نامه ها و سایر زیر سیستم ها ممكن است شوراهای متفاوت با اعضای متفاوتی وجود داشته باشد. ثبت و ضبط اطلاعات اعضای شوراها، جلسات شوراها، ثبت صورتجلسات شوراها و ثبت مصوبات شوراها در دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی از مواردی است كه مورد نیاز مراكز پژوهشی بوده و وجود یك سامانه الكترونیكی برای مدیریت اطلاعات ذكر شده باعث سهولت در دسترسی به آن ها می شود.

امکانات سیستم شوراهای پژوهشی

  • قابلیت ثبت شوراهای متنوع در لایه های مختلف سامانه
  • قابلیت انتصاب اعضای شورا به هر شورا در سامانه
  • قابلیت ثبت صورتجلسات شوراها به صورتی كه قابل جستجو و دسترس می باشند
  • اتصال اتوماتیك شوراها به اعلام مطرح شده در آن جلسه
  • ارسال اتوماتیك شورا به اعضای شورا جهت ثبت الكترونیكی امضای اعضا
  • امكان ثبت حاضرین در جلسه شورا
  • امكان الصاق مصوبات صورتجلسه مكتوب به صورتجلسه الكترونیكی

با ما در تماس باشید

کارشناسان ما جهت برگزاری جلسه پرزنت و یا مشاوره خرید سامانه شما را راهنمایی می کنند